What is the difference between Greek and Roman art?piccc

ศิลปะ กรีก โรมัน ต่างกันอย่างไร

What is the difference between Greek and Roman art?

ศิลปะกรีก-โรมันมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 3000 ปีก่อนคริสตศักราช เป็นผลงานโด่งดังทั่วโลก ถูกกล่าวขานว่าเป็นผลงานสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่อลังการ ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคสมัยก็ยังคงความงามไม่เสื่อมคลาย ถึงขนาดนำศิลปะและอารยะธรรมของกลุ่มชาวกรีก-โรมันไปสร้างเป็นภาพยนตร์ระดับโลก แต่ศิลปะกรีก-โรมันแม้จะคล้ายคลึงกัน แต่มีความแตกต่างกันและเกิดในคนละยุคสมัยด้วย

ศิลปะกรีก

เกิดขึ้นในยุคศตวรรษที่ 10 – 8 ก่อนคริสตกาล ชีวิตของชาวกรีกมีความสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็น พวกเขาบูชาองค์เทพเจ้าเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ผสมกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่มองเห็นได้ การพึ่งศาสนาจึงช่วยจรรโลงจิตใจเพราะชีวิตสมัยนั้นมีแต่การทำสงคราม การทำศิลปะของชาวกรีกจึงสัมพันธ์กับอารยะธรรมกับวิถีชีวิต จุดเด่นของศิลปะกรีกจะสื่อให้เห็นถึงการบูชาเทพเจ้า ความรู้สึกนึกคิดของบุคคล สรีระธรรมชาติของเทพเจ้า สัตว์และมนุษย์

ความรู้เกี่ยวกับประติมากรรม/สถาปัตยกรรมของกรีก

เนื่องด้วยชาวกรีกผูกพันกับการสมมุติฐานเหนือจินตนาการ รูปปั้นประติมากรรมที่เห็นทั่วไปจะเป็นแบบเทพเจ้า สัตว์ในเทพนิยาย เช่น สัตว์ครึ่งคนครึ่งม้า คนขี่ม้า นักรบ วีรบุรุษ แสดงอารมณ์ความรู้สึกอ่อนไหว เจ็บปวด ทรมาน มีความสุข วัสดุที่ใช้ทำจากสัมริด ดินเผา ต่อมาเริ่มทำจากไม้แม้กระทั่งรูปปั้นแกะสลักภาพหมู่เทพเจ้าเป็นหินอ่อนที่โบสถ์

การสร้างสถาปัตยกรรมของชาวกรีกเป็นลักษณะเรียบง่ายแบบเรขาคณิต การก่อสร้างบ้านเป็นแบบทรงกลม รูปทรงไข่ สี่เหลี่ยม หลังคาหน้าจั่ว วัสดุจากโคลนไม่ใช้ปูนในการก่อสร้าง ส่วนการสร้างวัดจะสร้างด้วยหินอ่อน เปิดโล่งกว้าง ภายในเป็นเพียงห้องเดียวแต่ใช้หลายเสากั้นห้อง เพราะเชื่อว่าที่นี่เป็นที่อยู่อาศัยของเทพเจ้าต้องสร้างให้ยิ่งใหญ่และงามกว่าบ้านเรือน เช่น วิหารพาร์เธนอน วิหารอาร์ทิมิส

ศิลปะโรมัน

ศิลปะของชาวโรมันปรากฏขึ้นเด่นชัดในช่วงพุทธศตวรรษที่ 4 จนถึงประมาณ พ.ศ. 1040 เป็นศิลปะแบบผสมผสานศิลปะของกรีกเป็นศิลปะของตนเอง แต่พัฒนาสถาปัตยกรรมตามหลักวิศวเน้นการใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ไม่เน้นอุดมคติเหมือนกรีก มีรูปแบบเคร่งครัดประณีต วิจิตรกว่า แสดงถึงความยิ่งใหญ่โอ่อ่าหรูหรา ศิลปะของชาวโรมันในยุคโบราณได้ตกทอดเป็นมรดกให้กับคนยุคปัจจุบันได้ใช้ประโยชน์ บางส่วนเป็นมรดกของโลก

สถาปัตยกรรมโรมัน

ชาวโรมันปั้นประติมากรรมแบบนูนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน สถาปัตยกรรมใช้คอนกรีตมาสร้างเป็นชาติแรก ทำโครงสร้างแบบวงโค้ง ทรงโค้ง ทรงกลมลอย ภายในอาคารบรรจงแบบวิจิตรศิลป์มากกว่าชาวกรีก ตกแต่งด้วยคำจารึก รูปนูน สถาปัตยกรรมที่โด่งดังระดับโลกได้แก่ สนามกีฬาโคลอสเซียม มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ หอเอนเมืองปิซา

กรีกเป็นชาติแห่งต้นแบบศิลปะให้กับโรมัน กรีกเน้นปรัชญาพุทธิปัญญาเป็นเป้าหมายสูงสุด ต่างจากโรมันที่กล่าวว่าความสุขสูงสุดคือการมีหลักปรัชญาแบบมีประโยชน์นิยมและสุขนิยมดำรงชีวิต กล่าวคือกรีกให้ความสัมพันธ์กับเทพเจ้าสิ่งศักดิ์ แต่โรมันให้กับความสำคัญกับความเป็นจริง ศิลปะที่สร้างจึงเป็นหลักฐานบ่งชี้ถึงวิถีชีวิตผู้คนในแต่ละยุคอย่างเห็นได้ชัด